Com serà la governança del procés

El model de governança proposat agafa com a base l’estructura existent, però incorporant la governança per comissionats i projectes. Els objectius són:

> Augmentar la transparència de les actuacions de l’administració.

> Conscienciar a la població sobre els valors i potencialitats del seu entorn urbà, així com dels beneficis dels models de desenvolupament urbà sostenible.

> Obtenir informació valuosa sobre les mancances, necessitats i problemàtiques aportades per la ciutadania.

> Detectar els temes i eixos de treball prioritaris.

> Desplegar un procés inclusiu.

> Generar un relat comú que tingui en consideració les diferents perspectives i interessos.